ประวัติและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านสิงห์โคกดงมัน”   ตั้งอยู่

หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน  ตำบลสิงห์โคก  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีพื้นที่  13  ไร่  ตั้งขั้นเมื่อปี  พ.ศ.  2515  โดยรวมโรงเรียนวัดบ้านสิงห์โคก  (โรงเรียนบ้านป่ายาง 1)  ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2464  และโรงเรียนวัดบ้านดงมัน  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2482  เข้าด้วยกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการจัดการศึกษาและให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง  การดำเนินงานเริ่มจากการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและชุมชนร่วมกันสมทบในการก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   คณะกรรมผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและรวมโรงเรียน  มีดังนี้

          1.  เงินจากการทำบุญมหากฐินของพ่อด่อน   อยู่สินธุ์          จำนวน           8,000   บาท

          2.  คณะกรรมการหมู่บ้านสิงห์โคก  สมทบ                      จำนวน          10,000   บาท

          3.  คณะครูโรงเรียนวัดบ้านสิงห์โคกและโรงเรียนวัดบ้านดงมัน          2,000   บาท

          สถานที่ก่อสร้างได้รับบริจาคที่ดินจากพระอธิการไพทูรย์(แก้ว  โกวิโท)  เจ้าอาวาสวัดบ้านดงมัน  อีกส่วนหนึ่งชาวบ้านสิงห์โคก  บ้านเหล่างามและบ้างดงมันร่วมบริจาคครัวเรือนละ  5  บาท  เพื่อจัดซื้อที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนทางราชการ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้อนุมัติงบประมาณส่วนจังหวัด  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ  จำนวน  6  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง (อาคาร 1)  เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.  2515  การก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.  2516  เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านสิงห์โคกดงมัน    มีนายอวยไชย    บุญมี  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในเขตบริการ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านสิงห์โคก  บ้านเหล่างาม  บ้านดงมันและบ้านหัวหนองตาด  

พ.ศ.  2534  โรงเรียนบ้านสิงห์โคกดงมัน  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

พ.ศ.  2539  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเขตบริการที่จัดการศึกษา

พ.ศ.  2550  ได้ถูกจัดให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

พ.ศ.  2553  ได้รับการประกาศจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2554

พ.ศ. 2556  ได้รับการรับรองและประกาศเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล  และโรงเรียนเศรษฐกิจเพียง

โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  เปิดทำการสอนจากอดีต  จนถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารโรงเรียน  ดังนี้

1.  นายด่อน               อยู่สินธุ์           ครูใหญ่  (5  มกราคม  2464)

2.  นายมี                  วรรณคำ                    ครูใหญ่  (22  มิถุนายน  2482)

3.  นายรัศมี               ภูเขาใหญ่         ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดงมัน

4.  นายพรมมา            สุตะนนท์         ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดงมัน

5.  นายอวยไชย           บุญมี              ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสิงห์โคกดงมัน

6.  นายชาญยุทธ                    บุศเนตร           ผู้อำนวยการโรงเรียน

          7.  นางสำลี                บุศเนตร           รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          8.  นายนฤทธิ์             ภูเฉลิม            รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          9.  นายบุญธรรม          เหล่าบ้านเหนือ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  (23  ตุลาคม  2549 ปัจจุบัน)

10. นายถาวร             ชมภูบุตร         รองผู้อำนวยการโรงเรียน
          11. นายนิรุตต์             ดำรี               รองผู้อำนวยการโรงเรียน ( 23 ธันวาคม  2554  -  ปัจจุบัน)