วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน โดดเด่นด้านคุณธรรมและการคิด มีจิตรักการเรียนรู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ

ปรัชญา/สุภาษิต


วชฺชา จรณสมฺปนฺโน เสฐโถ


หมายถึง

ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้ประเสริฐ