พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนอย่างหลากหลาย

8. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

10. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

11. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง