ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ตำบลสิงห์โคก  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ลำดับที่ ชั้น จำนวน  (คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 22 16 38 1
อนุบาล 2 12 17 29 1
รวมอนุบาล 34 33 67 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 16 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 14 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 23 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 13 32 2
รวมประถม 76 81 157 8
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 21 17 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 17 19 36 2
รวมมัธยมศึกษา 52 45 97 5
รวม 162 159 321 15