ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
แบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ตำบลสิงห์โคก  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ลำดับที่ ชั้น จำนวน  (คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 10 13 23 1
อนุบาล 2 10 8 18 1
รวมอนุบาล 20 21 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 15 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 17 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 14 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 13 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 11 25 2
รวมประถม 73 77 150 8
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 12 20 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 24 8 32 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 19 16 35 2
รวมมัธยมศึกษา 55 45 99 6
รวม 148 142 290 16