กลุ่มบริหารวิชาการ

นายประดิษฐ เจริญภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางลำเพลิน พรศิริสถิตกุล
ครู คศ.3

นางนงรักษ์ แผนคำ
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณ เผ่าแพทย์
ครู คศ.3

นางสาวอุษา รัตนกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาววารินทร์ สีทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2