กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุภาพร คำอำไพร
ครู คศ.3

่นางสาวพัชริยา แก่นสา
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ ก้านจักร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1