กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายไกรวัฒน์ พรศิริสถิตกุล
ครู คศ.3

นางสุภาพร คำอำไพร
ครู คศ.3

่นางสาวพัชริยา แก่นสา
ครู คศ.1