กลุ่มสนันสนุนการสอน

นายสุวิ พรมแพน
พนักงานบริการ

นางสาวรสริน เกณฑ์สระคู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

่นางสาวศิริวรรณ โยธาจันทร์
อัตราจ้าง

นางสาวสุภาลักษณ์ สิงห์วิสทธิ์

นายศรราม คำดำ

นางสาวจิราภรณ์ นามณี