กลุ่มสนันสนุนการสอน

นายสุวิ พรมแพน
พนักงานบริการ

นางดวงพร พิมพ์แพทย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรสริน เกณฑ์สระคู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

่นางสาวศิริวรรณ โยธาจันทร์
อัตราจ้าง